กรอกข้อมูลใบสมัครขอรับทุน


พิมพ์ใบสมัครขอรับทุน


* ข้อมูลข้างต้น ทางเราได้แจ้งผ่านทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์ที่ท่านได้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลไว้ในใบสมัคร หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2419-9799 ในวันและเวลาราชการ
 1. ทบ.กพ.03-1 บันทึกข้อความขอเบิกเงินจากกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช ทุนศึกษา
 2. ทบ.กพ.03-2 บันทึกข้อความขอเบิกเงินจากกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช ทุนฝึกอบรม
 3. ทบ.กพ.03-3 บันทึกข้อความขอเบิกเงินจากกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช ทุนประชุมและนำเสนอผลงาน
 4. ทบ.กพ.03-4 บันทึกข้อความขอเบิกเงินจากกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช และชี้แจงกรณีเบิกจ่ายล่าช้า เกิน 30 วัน
 5. ทบ.กพ.03-5 บันทึกข้อความขอเบิกเงินจากกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช กรณีต่างประเทศ
 6. ทบ.กพ.03-6 บันทึกข้อความขอเบิกเงินจากกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช และชี้แจงข้ามปีงบประมาณ
 7. ทบ.กพ.03-7 บันทึกข้อความขอเบิกเงินจากทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช และชี้แจงกรณีเบิกจ่ายล่าช้า เกิน 30 วัน และขอชี้แจงกรณีเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ
 8. ทบ.กพ.03-8 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
 9. ทบ.กพ.03-9 แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 10. ทบ.กพ.03-10 บันทึกข้อความขออนุมัติใช้สำเนาในการเบิกเงินจากกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช

ทุนนำเสนอผลงาน


นำส่งข้อมูลให้งานวิเทศสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รายละเอียดทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช

ประกาศ

 1. ป.ทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช พ.ศ. 2566
 2. ป.หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อการศึกษา หรือฝึกอบรม พ.ศ.2566
 3. ป.หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนพระราชทานพัฒนาศิริราชเพื่อสนับสนุนการศึกษาของแพทย์ใช้ทุน พ.ศ.2566
 4. ป.หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อการสร้างเสริมการพัฒนาสมรรถนะตามสายอาชีพ พ.ศ.2564
 5. ป.หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อนาเสนอผลงานวิจัย หรือการเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2566
 6. ป.หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช เพื่อการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล พ.ศ. 2566